GRIP op de arbeidsmarkt

Het unieke van GRIP op de arbeidsmarkt is dat het uw organisatie in staat stelt om andere oplossingen te genereren dan het formuleren van kansloze vacatures. Niet alleen door anders te zoeken naar arbeid, maar ook door de organisatie(paradigma's) te wijzigen. GRIP helpt u als P&O-er een meer strategische positie in te nemen.

Ja, stuur mij een inlogcode voor de gratis GRIP Quickscan

Voer uw e-mail adres in en klik op ' Verstuur'.

Verstuur

Tip een relatie

Attendeer een relatie op de gratis GRIP Quickscan!

Vertel een vriend

Waar vindt ú voldoende personeel van voldoende kwaliteit?

Tal van organisaties verwachten de komende jaren opnieuw en steeds indringender geconfronteerd te worden met krapte op de arbeidsmarkt. Het zal voor ondernemingen steeds lastiger worden om het juiste personeel in de juiste aantallen aan te trekken. Vergrijzing, ontgroening en veranderende voorkeuren van potentiële werknemers stellen hoge eisen aan uw aantrekkelijkheid én inventiviteit als werkgever.

Met het instrument GRIP op de arbeidsmarkt krijgt u inzicht in de de sterke en zwakke punten in uw personeelsvoorziening. Toepassing van GRIP op de arbeidsmarkt stelt u in staat zowel uw ondernemingstrategie als uw personeelsbeleid aan te scherpen, zodanig dat u duurzaam tot een betere afstemming komt tussen beschikbare en benodigde arbeidskracht. De eerste stap van GRIP op de arbeidsmarkt is het invullen van de online GRIP Quickscan. U kunt hiernaast kosteloos een inlogcode aanvragen.

En na de GRIP quickscan?

Op basis van de rapportage uit de quickscan bepaalt u op welke wijze u samen of zonder Capsicum|Co in uw organisatie het inzicht wil verbreden en verdiepen. Capsicum|Co faciliteert GRIP workshops waarin betrokken lijn- en HR-management analyseren hoe ze de match tussen vraag en aanbod van arbeidkunnen verbeteren. Op basis van deze gezamenlijke analyse maakt u gedragen keuzes in uw organisatie- en personeelsbeleid. Deze keuzes effectueert u in de GRIP implementatie.

Lees meer...

GRIP workshops

Organisaties die hun inzicht in de kwaliteit van de personeelsvoorziening willen verbeteren doorlopen twee GRIP workshops. Workshop 1 is gericht op het analyseren van de personeelsvoorziening van het bedrijf op de acht GRIP dimensies door enerzijds HR en anderzijds het lijnmanagement. Een definitie van de acht GRIP dimensies vindt u onder aan deze pagina.

Op basis van de uitkomsten van deze analyse wordt workshop 2 voorbereid waarin HR en lijnvertegenwoordigers werken aan oplossingsrichtingen. Capsicum|Co faciliteert dit proces en zal inhoudelijk adviseren op basis van de uitkomsten van workshop 1. Het resultaat van workshop 2 is dat de organisatie keuzes heeft gemaakt (of kan maken) om tot een verbeterde (toekomstige) personeelsvoorziening te komen.

GRIP implementatie

Organisaties die hun keuzes willen concretiseren en effectueren doorlopen ook deze stap.
Capsicum|Co biedt u het projectmanagement voor deze implementatie en kan een uitvoerende rol spelen bij bij vitaliteitsprogramma's, generatiemanagement, loopbaancoaching, motiverende gespreksvoering en cultuurverandering.

GRIP dimensies

Hieronder kort de definitie van de acht dimensies:

Aanbod van arbeid

Alle activiteiten gericht op het verwerven en benutten van inzicht op de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan trends op de arbeidsmarkt, de opleidingscapaciteit voor schaarstefuncties, imago van de beroepsgroep en arbeidsvoorwaarden.


Strategie

Alle activiteiten gericht op het betrekken van personele consequenties bij strategische organisatiekeuzes. Denk bijvoorbeeld aan besluiten met betrekking tot nieuwe producten en diensten, groei of krimp, geografie en meer of minder innovatie.

Instroom

Alle activiteiten gericht op het binnenhalen van personeel. U kunt daarbij denken aan uw reputatie, uw arbeidsmarktcommunicatie, doelgroepen voor wie u meer en minder aantrekkelijk bent, uw werving & selectie aanpak.

Organisatie van werk

Alle activiteiten gericht op het aanpassen van werkprocessen op basis van het beschikbare aanbod van arbeid. Vele organisaties behaalden voordeel bij een onconventioele taakherschikking, functiedifferentiatie, werktijden. Anderen kozen voor in- dan wel uitbesteding van werk.

Binding en doorstroom

Alle activiteiten die gericht zijn op het inzetten en ontwikkelen van personeel. Factoren die hier van belang zijn is de mate waarin arbeidsvoorwaarden, bedrijfscultuur, ontwikkelingskansen en werkbelasting passen bij de schaarstegroep.

Samenwerkingsverbanden

Alle activiteiten gericht op het verwerven en benutten van relaties met spelers op de arbeidsmarkt. Spelers in de regio, in de branche, de opleidingskolom en in de keten. Een ultieme vorm van samenwerking zijn fusies en overnames, die een oplossing vormen voor personeelsvoorzieningsvraagstukken.

Uitstroom

Alle activiteiten die gericht zijn op het gewenst en ongewenst verlaten van de organisatie. Proactief en creatief zijn met betrekking tot (pre)pensioen, arbeidsongeschiktheid, vertrek naar andere werkgevers en (tijdelijke) overtolligheid.

Efficiency en kosten

Alle activiteiten die leiden tot inzicht in de relatie tussen kosten van arbeid en productiviteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan arbeidsproductiviteit, ziekteverzuim en kosten en 'return on investment' van personeel.

Toon minder...